Banská Belá č. 293,
966 15 Banská Belá

045 / 693 32 35
banska.bela@fara.sk

Kostol sv. Juraja - Jurajova Štôlňa

Z vďaky za záchranu životov sa po vojne obyvatelia Jergištôlne rozhodli postaviť kostolík zasvätený patrónovi banskej štôlne a osady - Sv. Jurajovi. Osada od dávna cirkevne patrila pod správu farnosti Banská Belá. Zástupcovia obyvateľov Trajter Ján, Šemoda Ján a Oravec Ján boli poverení organizáciou a zbieraním finančných prostriedkov od obyvateľov a dobrodincov zo širokého okolia. Základný kameň kostolíka posvätil beliansky farár Pavol Gajdoš v roku 1947 a v tom roku sa začalo  aj so stavbou pod vedením staviteľa Jozefa Gajdoša z Banskej Štiavnice.

Stavebné práce pokračovali do roku 1952, kedy štát stavbu zakázal. Zostatok nevyčerpaných prostriedkov (cca 90 000.- korún) prepadol v prospech štátu pri menovej reforme v roku 1953. V nasledujúcich rokoch stála stavba nedokončená, zakrytá, otvorená. Za pôsobenia dekana pátra Kazimíra – Gejzu Fintu (po roku 1958) boli urobené nátery veže a strechy,  stavba sa aspoň uzatvorila. V kostolíku ostal uložený nespotrebovaný stavebný materiál, kostolné lavice zo zrušenej nemocničnej kaplnky, vzácne točité liatinové schody z niektorého obchodu z mesta a drevené sochy Panny Márie a Sv. Juraja zhotovené miestnym rezbárom p. Nemcom.

Dokončenie kostolíka iniciovali chalupári Molnárovci a Fodorovci a rodina pána Šemodu v roku 1989. Zorganizovali medzi obyvateľmi a chalupármi zbierku, pri ktorej sa vyzbieralo 7 900.- Kčs. Financovanie a organizáciu prác na stavbe  prevzal pán farár Ján Schneider, ktorý v tom čase spravoval farnosti Banská Belá, Podhorie a Banský Studenec. Veriaci  z Jergištôlne, z Podhoria a Banskej Belej sa vlastnou prácou aj finančnými milodarmi podieľali pri odborných remeselných, aj pomocných murárskych prácach. Zvláštnu zmienku si zaslúži vnútorná drevená klenba kostolíka, ktorú navrhol a zhotovil Ján Gálik zo Zlatých Moraviec. Drevokazným hmyzom a hubami vážne poškodené sochy sv. Juraja a Panny Márie zachránil a reštauroval Mgr. art. Tomáš Molnár, ktorý navrhol a realizoval tiež bohostánok v kostole.

Dokončený kostolík posvätil 30. 8. 1992 otec arcibiskup J. Exc. Mons. Ján Sokol.

V roku 2008 bola na kostolíku vymenená škridla a opravený, nakonzervovaný krov.

Významné stavebné úpravy kostolíka sa vykonali v rokoch 2014 – 2016. Navrhol ich Ing. arch. Norbert Šmondrk (Štúdio K.F.A. architecture & design). Rekonštrukčné práce viedol aj dozoroval. Z priečelia kostola sa vytvorila uzatvorená predsieň. Kovové presklené dvere vyrobila a osadila firma Korveta (Ing. Pavol Kara) z Bratislavy. Pôvodná dlažba bola nahradená kamennou ryolitovou. Podľa expertného posudku Ing. Jozefa Baka sa realizovala sanácia vlhkosti muriva. Odstránila sa zavlhnutá vnútorná a vonkajšia omietka, po celom obvode kostolíka sa v úrovni základov vykonala injektáž proti vzlínaniu vlhkosti. Urobili sa sanačné omietky, vo vnútri kostola sa naniesla špeciálna termoizolačná vrstva. Práce vykonala stavebná firma Sanex, s.r.o. (Ing. Milan Sekera) zo Spišskej Novej Vsi. V rámci stavebných úprav veriaci obnovili nátery na oknách kostolíka. Za rozsiahlu a nákladnú rekonštrukciu vďačíme rodinám Jána a Františka Mojtu, ktorí  sa hlavnou mierou podieľali na ich financovaní.

Od posviacky kostolíka sa v kňazskej službe vystriedali duchovní otcovia:
Vdp. Ján Schneider (1992 – 1995)
ThLic. Peter Sekáč (1995 – 2005)
Vdp. Imrich Kováč (2005 – 2008)
Mgr. Štefan Legény (2008 – 2014)
Mgr. Tomáš Štefina (od 1. 10. 2014)