Banská Belá č. 293,
966 15 Banská Belá

045 / 693 32 35
banska.bela@fara.sk

Sviatosť oltárna

Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

„Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1322-1323)

 

Príprava na prvé sväté prijímanie

Príprava detí prebieha systematicky počas vyučovania náboženstva na škole od 1. ročníka. Žiaci 3. ročníka odovzdajú záväzné prihlášky na farský úrad. S prihláškou je potrebné doniesť aj krstný list dieťaťa ak nie je krstené v našej farnosti Banská Belá.

 

Podmienky pre pristúpenie k prvému sv. prijímaniu detí

1. Účasť na bohoslužbách, ktorá sa dosvedčí tým, že predložia účasť na sv. omšiach

2. Primerané vedomosti. K prvému sv. prijímaniu sa vyžadujú najmenej 3 roky účasti na hodinách NV. Vedomosti sa hodnotia z dvoch hľadísk – deti si majú osvojiť učenie cirkvi a majú byť schopné vyjadriť svoj vlastný postoj.

3. Svedectvo o krste

 

Praktické dôsledky

Deti musia mimo samozrejmej účasti na NV splniť tieto podmienky:

1.    ovládať naspamäť modlitby Otče náš a Apoštolské vyznanie viery čiže Verím v Boha;

2.    ovládať naspamäť Desatoro Božích prikázaní;

Vážení rodičia, teším sa, že ste sa rozhodli poskytnúť svojim deťom náboženskú výchovu. Pri všetkej dobrej vôli musíme však počítať aj s tým, že niektoré dieťa nesplní uvedené podmienky. Najčastejší problém býva s návštevou kostola. V tomto bode však už nemôžeme byť ústupčivejší.

Prijatie Eucharistie úzko súvisí s cirkvou ako spoločenstvom, kde počúvame Božie slovo a usilujeme sa o život podľa neho. Kto sa z nejakých dôvodov nezúčastňuje modlitby cirkvi pri sv. omši, nemôže zatiaľ pristúpiť k svätému prijímaniu. To neznamená, že to nebude neskôr. V cirkvi máme dobré skúsenosti so staršími deťmi i s dospelými, ktorí sa sami rozhodli pre život v cirkvi a prijatie sviatostí.