Banská Belá č. 293,
966 15 Banská Belá

045 / 693 32 35
banska.bela@fara.sk

Sviatosť krstu

Krst detí

Milí rodičia, spolu s Vami sa tešíme nie len z prírastku do vašej rodiny, ale aj z toho, že chcete aby sa vaše dieťa stalo Božím dieťaťom, znovuzrodeným vo sviatosti krstu.

 

Čo je krst

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ (KKC 1213)

Krst je sviatosťou znovuzrodenia z vody a Svätého Ducha.  Krst ustanovil Ježiš Kristus, keď zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť: "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého" (Mt 28. 19-20). Krst môže prijať každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený a  aspoň jeden z rodičov musí s krstom súhlasiť, nakoľko dieťa má byť vychovávané v katolíckej viere a náboženstve.

 

Nahlásenie krstu

Krst má byť vo farnosti, do ktorej rodičia patria podľa bydliska. Krst je potrebné nahlásiť osobne na fare aspoň jedným z rodičov dieťaťa. Údaje, ktoré je potrebné uviesť:

-meno dieťaťa

-dátum narodenia

-mená rodičov

-mená krstných rodičov (stav, prijaté sviatosti)

-želaný dátum krstu

Uvedené údaje budú po krste zapísané do farskej matriky pokrstených. Pokiaľ má dieťa trvalý pobyt v inej farnosti potrebujem licenciu ku krstu, ktorú si prinesú rodičia od miestneho farára. Na fare vypíšem krstný lístok so všetkými náležitosťami (rodný list dieťaťa, OP).

 

Čas a miesto krstu

V našej farnosti sa sviatosť krstu vysluhuje spravidla v nedeľu vo sv. omši vo farskom kostole. Po osobnej dohode krst môže byť aj v sobotu doobeda.

 

Poučenie pred krstom

Rodičia a krstní rodičia musia absolvovať poučenie pred krstom. Toto poučenie sa dohodne pri nahlásení krstu.

 

Krstný rodič

-katolík starší ako 16 rokov

-bol na birmovke

-nie je postihnutý kanonickým trestom

-buď slobodný (teda nerozvedený), alebo v katolíckom manželstve

Dieťa musí mať aspoň jedného krstného rodiča.

 

Na krst je potrebné priniesť

-dieťa

-krstnú sviecu

-bielu košieľku

 

Krst dospelých

Príprava prebieha jeden rok individuálnou formou po dohode kňaza s katechumenom.

 

Predkatechumenát

Je to obdobie zoznámenia sa s kresťanským náboženstvom a so zásadami kresťanského života. Cez toto obdobie sa koná evanjelizácia. V nej sa vytrvalo a s dôverou ohlasuje živý Boh, a ten ktorého on poslal na spásu všetkých, Ježiš Kristus, aby nekresťania za pomoci Ducha Svätého si otvorili srdcia a obrátili sa k Pánovi. S Božou pomocou každý je pobadaný k prijatiu viery, zanechaniu hriechu a prikláňa sa k Božej láske. Dozrieva v rozhodnutí žiadať o krst. Primeraným spôsobom sa im vysvetľuje evanjelium. Cirkev počas zhromaždenia alebo miestneho spoločenstva vľúdnym spôsobom prijíma týchto "sympatizujúcich" ľubovoľne bez obradov. V ovzduší priateľstva a dialógu prejavia svoj úmysel, ešte nie vieru. Predsedajúci ich milo pozdraví a prijme. Sú podporovaní primeranými modlitbami. Žiadateľ krstu dospeje v tom čase k vyznaniu viery v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Potom - pred farnosťou - je prijatý do katechumenátu.

 

Katechumenát

Katechumen - kandidát krstu prechádza ďalšou dvojstupňovou prípravou:

1. Významnou udalosťou je prijatie medzi katechumenov, lebo vtedy kandidáti prvý raz verejne prejavujú svoju vôľu pred Cirkvou, ich túžba sa tak stáva verejnou. Vyžaduje sa, aby kandidáti mali určité základy duchovného života a poznali prvotnú vierouku, začiatočné obrátenie a vôľu zmeniť život a vojsť do spoločenstva s Bohom v Kristovi. Za pomoci duchovných pastierov, ručiteľov, príbuzných a katechétov sa posúdi súcosť, čiže vonkajšie znaky týchto dispozícií. Po slávnosti sa zapíšu do knihy katechumenov. Od tejto chvíle katechumeni už patria do Kristovej rodiny. Je vecou ich srdca, aby sa zúčastňovali na bohoslužbe slova a prijímali požehnania a sväteniny.

Katechumenát je dlhšie obdobie, kde prijímajú hlbšie zasvätenie do vierouky a mravouky. Dosahuje sa to štyrmi cestami:

- katechézou

- slávením bohoslužby slova

- oboznámia sa s článkami viery a prikázaniami.

- postupným oboznamovaním sa s kresťanským spôsobom života a podľa príkladu ručiteľov a celého kresťanského spoločenstva, naučia sa modliť a vo všetkom zachovávať Kristovu vôľu, uskutočňovať lásku k blížnemu, až po zrieknutie sa seba samého.

Takto nastupujú duchovnú cestu a prechádzajú od starého človeka k novému. Cirkev ich podporuje vhodnou liturgiou slova. Možno ich zdvorilo pred začatím eucharistickej liturgie prepustiť. Učia sa svedectvom života aktívne spolupracovať na šírení evanjelia. Dĺžku katechumenátu spravidla určí biskup – spravidla na 1 rok.

2. Zaradenie katechumenov medzi čakateľov na krst. Je to obdobie očisťovania. Spravidla sa koná v pôste. Je to hlbšia príprava ducha i srdca. Cirkev koná "vyvolenie", čiže výber súcich na prijatie sviatostí. Je to aj "zápis mena", lebo vybraní Cirkvou sa zapíšu do knihy vyvolených. Žiada sa znalosť kresťanskej náuky, zmysel pre vieru a lásku, aj posudok o ich súcosti. Pri obrade sa má vyjadriť ich rozhodnutie aj rozhodnutie biskupa alebo jeho delegáta. Od toho dňa sa katechumeni volajú "vyvolení". Viac je to čas obnovy než katechézy, srdce sa očisťuje pomocou spytovania svedomia a pokánia.

 

Krst a birmovanie počas Veľkonočnej vigílie

Najvhodnejšie je udeliť tieto sviatosti pri sv. omši vo Veľkonočnej vigílii. Sv. prijímanie sa dáva pod obidvoma spôsobmi. Krstom a birmovaním sa vyvolení pridružujú k Božiemu ľudu, Duch Svätý ich uvádza do prisľúbenej plnosti. Slávenie krstu obsahuje vrchol v obmytí vodou a vzývaním najsvätejšej Trojice. Svätením voda nadobúda náboženský význam. Viera, ktorú prijímajú, je nielen vierou Cirkvi, ale aj ich osobnou vierou. Aby ju neprijímali len pasívne, zriekajú sa zlého ducha, vyznávajú vieru a úprimne sa oddávajú Bohu; očakáva sa, že to bude viera aktívna. Potom nasleduje obmytie vodou a vzývanie najsvätejšej Trojice a tak vyvolení sú pripočítaní k adoptívnym deťom. na zvýraznenie spojenia vyvoleného s Kristom možno vybrať obrad poliatia alebo ponorenia do vody. Pomazanie krizmou po krste značí kráľovské kňazstvo pokrstených a ich včlenenie do spoločenstva Božieho ľudu. Biele rúcho je symbolom ich novej hodnosti. Zapálená svieca zasa objasňuje ich povolanie, že majú kráčať, ako sa patrí na synov svetla. Podľa prastarého zvyku, zachovaného v rímskej liturgii, dospelých sa nemá krstiť bez toho, že by hneď po krste neprijali aj birmovanie. Týmto spojením sa naznačuje jednota veľkonočného tajomstva. Nasleduje slávenie Eucharistie, na ktorej sa prvý raz zúčastňujú plným právom. Novopokrstení majú v nej aktívnu účasť na modlitbách veriacich, na prinášaní obetných darov k oltáru, na obetnom úkone a odriekajú modlitbu Pána, napokon prijímajú Telo Pána, tak upevňujú v sebe prijaté dary.