Banská Belá č. 293,
966 15 Banská Belá

045 / 693 32 35
banska.bela@fara.sk

Sviatosť manželstva

Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán na dôstojnosť sviatosti.“ (KKC 1601)

Obaja snúbenci na farskom úrade nahlásia dátum a čas sobáša (najmenej 3 mesiace vopred).

 

Pri spísaní sobášnej zápisnice je potrebné predložiť tieto doklady:

•    doklad o štátnom občianstve (platný občiansky preukaz alebo u cudzincov cestovný pas),

•    krstný list - nie starší ako 3 mesiace k dátumu sobáša (ak bol krst mimo našej farnosti).

•    v špecifickom prípade, ak jeden, prípadne obaja žiadatelia o sviatosť manželstva sú vdovec/vdova úmrtný list predošlého partnera.

 

Snúbenci pred uzatvorením sobáša musia absolvovať predmanželskú náuku a zároveň pristúpia k sviatosti zmierenia.

 

Podmienky cirkevného práva

- O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patrí aspoň jeden zo snúbencov-žiadateľov, a to najmenej tri mesiace vopred.

- Ak chcú mať vo farnosti Banská Belá sobáš snúbenci, z ktorých ani jeden nebýva v Banskej Belej, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.

- Ak bol niektorý zo snúbencov-žiadateľov pokrstený v inej farnosti, vyžiada si krstný list na tej fare, kde bol pokrstený. V ňom má byť uvedený dátum prvého sv. prijímania a birmovky. Ak to v krstnom liste nie je uvedené, treba iným spôsobom doložiť dátum prvého sv. prijímania a birmovky (pamätný obrázok a pod.)

- Ak niektorý zo snúbencov-žiadateľov je len pokrstený (nebol na prvom sv. prijímaní), alebo je iného vyznania, prípadne je nepokrstený, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.

- Snúbenci, ktorí žiadajú o cirkevný sobáš, si musia na Matričnom úrade v Banskej Belej vybaviť tzv. štátnu zápisnicu – žiadosť o uzavretie manželstva. K jej vybaveniu potrebujú originál rodných listov a platný občiansky preukaz. Túto žiadosť, vyplnenú a potvrdenú pracovníčkou Obecného úradu, prinesú na farský úrad aj s rodnými listami.

 

Výňatok z kódexu kanonického práva

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Kán. 1055
§ 1. Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.
§ 2. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou.

Kán. 1056
Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.

Kán. 1057
§ 1. Manželstvu dáva vznik súhlas stránok zákonne prejavený medzi právne spôsobilými osobami, ktorý nemôže nahradiť nijaká ľudská moc.
§ 2. Manželský súhlas je úkon vôle, ktorým sa muž a žena neodvolateľnou zmluvou navzájom odovzdávajú a prijímajú, aby ustanovili manželstvo.

Kán. 1058
Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to právo nezakazuje.

Kán. 1059
Manželstvo katolíkov, hoci iba jedna stránka je katolícka, sa riadi nielen božským, ale aj kánonickým právom pri neporušení kompetencie občianskej moci, týkajúcej sa čisto občianskych účinkov toho istého manželstva.

 

PASTORAČNÁ STAROSTLIVOSŤ A PRÍPRAVA NA SLÁVENIE MANŽELSTVA

Kán. 1063
Duchovní pastieri sú povinní starať sa, aby vlastné cirkevné spoločenstvo poskytovalo veriacim pomoc, ktorou sa manželský stav má uchovávať v kresťanskom duchu a napredovať v dokonalosti. Túto pomoc treba predovšetkým poskytovať:
- osobnou prípravou na uzavretie manželstva, ktorou sa snúbenci majú uspôsobiť na svätosť a povinnosti svojho nového stavu;
- obohacujúcim liturgickým slávením manželstva, z ktorého má byť zjavné, že manželia naznačujú tajomstvo jednoty a plodnej lásky medzi Kristom a Cirkvou a majú na ňom účasť;
- napomáhaním manželov, aby sami verným zachovávaním a chránením manželskej zmluvy dosahovali v rodine deň čo deň svätejší a plnší život.

Kán. 1065
§ 1. Katolíci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, majú ju pred pripustením k manželstvu prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti.
§ 2. Aby snúbenci s úžitkom prijali sviatosť manželstva, nástojčivo sa im odporúča, aby pristúpili k sviatosti pokánia a prijali najsvätejšiu Eucharistiu.

Kán. 1066
Pred slávením manželstva musí byť zrejmé, že nič neprekáža jeho platnému a dovolenému sláveniu.

 

ÚČINKY MANŽELSTVA

Kán. 1134
Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou doživotný a výlučný; okrem toho sa v kresťanskom manželstve manželia na povinnosti a dôstojnosť svojho stavu osobitnou sviatosťou posilňujú a akoby zasväcujú.

Kán. 1135
Obidvaja manželia majú rovnakú povinnosť a rovnaké právo vo všetkom, čo súvisí so spoločenstvom manželského života.

Kán. 1136
Rodičia majú veľmi vážnu povinnosť a prvotné právo, aby sa podľa svojich síl starali tak o telesnú, spoločenskú a kultúrnu, ako aj mravnú a náboženskú výchovu detí.